Aandelenoverdracht – voorbeeldvertaling NL / EN

 

Brontekst NL:

KOOPPRIJS
A.    Hoogte
De koopprijs van de Aandelen bedraagt ingevolge de overeenkomst #.
B.    Voldoening
keuze betaling koopprijs rechtstreeks danwel verrekening
#De Koper heeft de koopprijs voldaan door #rechtstreekse betaling aan de Verkoper #door verrekening.
keuze betaling via kwaliteitsrekening van kantoor
#De Koper heeft de koopprijs voldaan door storting van de koopprijs op een kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt ten name van Derdengelden Hoge van Gerven Notarissen, gevestigd te Nijmegen.
keuze schuldoverneming en /of betaling koopprijs
#De Koper heeft de koopprijs voldaan #deels #doordat de Koper de schuld van de Verkoper aan de Vennootschap te bedrage van # heeft overgenomen zoals bedoeld in artikel 6:155 van het Burgerlijk Wetboek #en deels door storting van een bedrag van # op een kwaliteitsrekening als bedoeld in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt ten name van Derdengelden Hoge van Gerven Notarissen, gevestigd te Nijmegen.
Ingevolge het vorenstaande wordt bij deze door de Koper de schuld ad # van Verkoper aan de Vennootschap overgenomen, van welke overneming de Vennootschap heeft verklaard te hebben kennisgenomen en waarin bij deze door haar wordt toegestemd.
keuze voldoening door omzetting geldlening
#De koopprijs is voldaan door afstand om baat. De Verkoper doet afstand van zijn vorderingsrecht tot betaling van de koopprijs, welke afstand door de Koper wordt aanvaardt, waarbij de Koper ten titel van geldlening een bedrag gelijk aan de koopprijs aan de Verkoper schuldig erkent, zodat de Koper wegens geldlening schuldig is aan de Verkoper een bedrag van #.
#De bepalingen en voorwaarden van gemelde overeenkomst van geldlening zullen nader door de Verkoper en de Koper in onderling overleg worden vastgesteld.
#De Verkoper en de Koper zijn overeengekomen dat op de overeenkomst van geldlening de volgende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn #

 

Doeltekst EN:

PURCHASE PRICE
A.    Amount
Pursuant to the agreement, the purchase price of the Shares amounts to #.
B.    Payment
OPTION payment of the purchase price either directly or through offsetting amounts
#The Purchaser has paid the purchase price through #a direct payment to the Vendor #through offsetting amounts.
OPTION payment to the trust account
#The Purchaser has paid the purchase price through a payment of the purchase price to the trust account referred to in article 25 of the Notarial Office Act in the name of Derdengelden Hoge van Gerven Notarissen, established in Nijmegen.
OPTION take-over of debts and/or payment of purchase price
#The Purchaser has paid the purchase price #partly #through a take-over by the Purchaser of the Vendor’s debt in respect of the Company to the amount of # as referred to in book 6, article 155 of the Civil Code #and partly through payment of the amount of # to the trust account as referred to in article 25 of the Notarial Office Act in the name of Derdengelden Hoge van Gerven Notarissen, established in Nijmegen.
Pursuant to the above, the Purchaser hereby takes over the Vendor’s debt in respect of the Company to the amount of #. The Company has declared to have become acquainted with and to agree to the take-over.
OPTION payment through a conversion into a money loan
#The purchase price has been paid through a waiver of rights against a consideration. The Vendor waives his claim right to payment of the purchase price, which waiver is accepted by the Purchaser, while the Purchaser acknowledges that he owes the Vendor an amount equal to the purchase price under the terms of a money loan, and consequently the Purchaser is due to the Vendor the amount of # on account of a money loan.
#The provisions and terms of the above money-loan agreement shall be set down between the Vendor and the Purchaser in mutual consultation.
#The Vendor and the Purchaser have agreed that the following terms and conditions apply to the money-loan agreement #