Wat is een beëdigde vertaling

In Europa betekent dit dat de vertaler en / of het vertaalbureau een ondertekende verklaring aan de vertaling hecht samen met de brontekst, waarin wordt verklaard dat de vertaling is opgesteld door een ervaren en gediplomeerde vertaler en een getrouwe en volledige weergave is van het originele document. Sommige instanties vereisen dat de beëdigde vertaling een summiere […]

Conclusie – voorbeeldvertaling

Conclusie -voorbeeldvertaling EN / NL   Doeltekst Nederlands   4 Vertrouwelijke kennisneming rechtshulpverzoek door civiele rechter 4.1 In zijn arrest van 11 juli 2008 heeft de Hoge Raad een van artikel 8:29 Algemene wet bestuursrecht afgeleide procedure geschetst met het oog op de positie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst als gedaagde in een kort […]

Aandelenoverdracht – voorbeeldvertaling

Aandelenoverdracht – voorbeeldvertaling NL / EN   Brontekst NL: KOOPPRIJS A.    Hoogte De koopprijs van de Aandelen bedraagt ingevolge de overeenkomst #. B.    Voldoening keuze betaling koopprijs rechtstreeks danwel verrekening #De Koper heeft de koopprijs voldaan door #rechtstreekse betaling aan de Verkoper #door verrekening. keuze betaling via kwaliteitsrekening van kantoor #De Koper heeft de koopprijs […]

Statuten Stichting – voorbeeldvertaling

Statuten Stichting – voorbeeldvertaling NL / EN   Brontekst NL   Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten. Artikel 5. Wanneer het bestuur uit meer dan een lid bestaat, is het volgende van toepassing. 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Wamel, tenzij alle bestuursleden instemmen met een andere plaats. 2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. 3. Vergaderingen […]

Dealer Agreement – voorbeeldvertaling

Dealer Agreement / Dealerovereenkomst – voorbeeldvertaling EN / NL   Doeltekst Nederlands:   1.     Grondslag van de Overeenkomst 1.1    Benoeming Dealer RRMC geeft de Dealer hierbij het niet-exclusieve recht, en de Dealer aanvaardt zulks, in verband met de distributie van de Contractgoederen en de uitvoering van de Services overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst […]

Voorwaarden – voorbeeldvertaling

Voorbeeldvertaling van een bepaling uit leveringsvoorwaarden NL / EN Nederlandse brontekst 2.  Aanbiedingen. 2.1  Iedere door of namens de Leverancier gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, behalve indien en voor zover door de Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. 2.2  Door of […]

Belangrijkste voorwaarden in een contract

Juridische Vertalingen Vermijd discussie door eerst de Heads of Terms – de belangrijkste voorwaarden – te vertalen Een overeenkomst omtrent de heersende voorwaarden (Heads of Terms) is een document dat wordt opgesteld voorafgaande aan de beoogde transactie. Dit is niet hetzelfde als de Letter of Intent, de intentieverklaring, waarin partijen zich slechts bereid verklaren een […]

Voorwaarden NGTV

Algemene voorwaarden nl Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken & Vertalers Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de tolk/vertaler NGTV (verder te noemen de vertaler) en een opdrachtgever waarop de vertaler deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene […]