Statuten Stichting – voorbeeldvertaling NL / EN

 

Brontekst NL

 

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.

Artikel 5.

Wanneer het bestuur uit meer dan een lid bestaat, is het volgende van toepassing.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Wamel, tenzij alle bestuursleden instemmen

met een andere plaats.

2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit

wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder

nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien

de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering

kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een

vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde -door de

voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die der vergadering

niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te

behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen

geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met

algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen

en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid

wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door

een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden

vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris

hebben gefungeerd.

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid

zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen

op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering

voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevol­

machtigde optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de

gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een

aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de

secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen

wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbeslui­

ten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke

stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.

 

Doeltekst EN

Management meetings and management resolutions.
Article 5
The following provisions apply when the management consists of more than one committee member.
1.     The management meetings shall be held in Wamel, unless all the committee members agree     to a different location.
2.     At least one meeting must be held each calendar quarter.
3.     Meetings shall be held every time when the chairman so requires, or if one of the other     committee members so request the chairman in writing accurately stating the items to be     discussed.
If the chairman should fail to comply with such a request, to the extent that the meeting can     be held within three weeks after the request, the requesting party shall be entitled to convene     a meeting in compliance with the required formalities.
4.     Subject to the provisions in section 3, the meeting must be convened by the chairman, at least     seven days prior to the meeting, not including the day of the convocation and the day of the     meeting, through registered letters of convocation.
5.     The letters of convocation must state the place and time of the meeting as well as the items to     be discussed.
6.     As long as all the committee members in office are present at the committee meeting, valid     resolutions may be adopted on any items to be discussed, provided that such is done     unanimously, even if the provisions in the articles for convening and holding committee     meetings have not been observed.
7.     The meetings shall be chaired by the chairman of the committee; in his absence, the meeting     shall appoint a chairman from one of its members.
8.     Minutes shall be kept of the items discussed during the meeting by the secretary or by one of     the other members present thereto appointed by the chairman. The minutes shall be set down     and signed by those who have acted as the chairman and the secretary during the meeting.
9.     The committee may only pass valid resolutions at the meeting if the majority of its members in     office are present or represented at the meeting.
A committee member may be represented by another committee member at the meeting at     the submission of a written power of attorney, which must appear adequate to the chairman     of the meeting, which is at his discretion. A committee member may only act as a proxy for     another committee member.
10.     The committee may also adopt resolutions outside the meeting, provided that all of the     committee members have been given the opportunity to express their opinions in writing, by     fax or by e-mail. An account shall be drawn up of the resolution passed together with the     received answers by a secretary, to be enclosed to the minutes after the chairman has co-    signed the account.
11.     Each committee member is entitled to cast one vote.
To the extent no greater majority is required in these articles, all the committee resolutions     shall be adopted through an absolute majority of the votes cast.
12.     All the elections at a meeting shall be conducted verbally, unless the chairman desires a     written election or if one of the persons with voting rights so requires.
Written elections shall be conducted through unsigned, closed notes.
13.     Abstentions shall be considered as votes not cast.
14.     The chairman decides on any disputes with regard to elections that have not been provided     for in the articles.