Voorbeeldvertaling van een bepaling uit leveringsvoorwaarden NL / EN

Nederlandse brontekst

2.  Aanbiedingen.

2.1  Iedere door of namens de Leverancier gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, behalve indien en voor zover door de Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

2.2  Door of namens de Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders, en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden de Leverancier niettemin slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd. De Leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3  Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten en folders, en alle daarin of daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tabellen, schema’s e.d., en alle andere verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk de industriële of intellectuele eigendom van de Leverancier. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier enig materiaal of enige gegevens of informatie als bedoeld in de vorige zin geheel of ten dele te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken of doen maken, en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen of ter beschikking te stellen. Het gebruik van dit materiaal en deze gegevens en informatie dient strikt beperkt te blijven tot eigen gebruik door de Wederpartij in het kader van de aan de Leverancier verstrekte opdracht. Op eerste verzoek van de Leverancier, alsook indien de Wederpartij niet binnen de aanbiedingstermijn een overeenkomst sluit of deze annuleert, dient al het hier bedoelde materiaal en dienen alle hier bedoelde gegevens en informatie terstond aan de Leverancier te worden geretourneerd.

Engelse doeltekst

2.     Offers.

2.1     Each offer made or tender submitted by or on behalf of the Supplier is free of engagement and shall not bind the Supplier, except in the case and to the extent that the Supplier has expressly indicated otherwise in writing or the parties have agreed otherwise in writing.

2.2     Any price lists, brochures, catalogues, folders, illustrations and other specifications, supplied by or on behalf of the Supplier have been compiled with the greatest possible accuracy, but shall only bind the Supplier if and to the extent the Supplier has expressly confirmed these in writing.
The Supplier is not obligated to supply specific data unless otherwise agreed in writing.

2.3     All the price lists, brochures, catalogues, folders,
and any supplied (technical) information therein or related thereto in the form of tables, diagrams etc., and any other supplied data and information related to an offer or tender, shall expressly be the industrial or intellectual property of the Supplier.
The Contractor is expressly not allowed to copy or cause to be copied or to disclose or cause to be disclosed any material or any data or information referred to in the previous sentence in any way whatsoever, either wholly or partially, or to have it used by and/or resold to or supply it to third parties without the prior written consent of the Supplier.
The use of such material and these data and information is strictly confined to the Contractor’s individual use for the purpose of the assignment granted by the Supplier.
At the Supplier’s first request, and also if the Contractor should not conclude or cancel an agreement within the period the offer is effective, all the material herein referred to and all the data en information herein referred to must be immediately returned to the Supplier.